0 producten € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BavEls (handelend onder naam Mad-Monkeys)

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van Mad-Monkeys. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mad-Monkeys. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mad-Monkeys behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mad-Monkeys erkend.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mad-Monkeys bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Mad-Monkeys zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mad-Monkeys geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
2.5 Mad-Monkeys is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevens door de klant verstrekt met betrekking tot betaling, (aflever)adresgegevens etc.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
3.4 Alle vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Zie ook punt 10 van deze voorwaarden.

4. Betaling.
4.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld, incl. verzendkosten.
4.2 U kunt betalen via:

iDEAL
Met een Nederlandse bankrekening via iDEAL.


5. Verzending en levering
5.1 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht, de afmetingen en de bestemming van de bestelling. De definitieve verzendkosten staan in het besteloverzicht dat afnemer te zien krijgt voordat deze tot betaling overgaat. De verzendkosten bestaan uit portokosten incl. verpakkingsmateriaal. Meer informatie over verzendkosten staat bij service pagina onder het kopje verzenden, verzendkosten.
5.2 Alle artikelen worden uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TNT-post.
5.3 Als artikelen een langere levertijd dan 4 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
5.4 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden aan de koper. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen.
5.5 De verzending geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden TNT Post, te vinden op: http://www.tntpost.nl/voorthuis/site/disclaimer

6. Account
Een Mad-Monkeys account is een gratis dienst van Mad-Monkeys. De ingeschrevene kan hiermee profiteren van speciale members-only aanbiedingen. Persoonlijke gegevens worden bewaard om een bestel histotie zichtbaar voor de ingeschrevene op te slaan en te gebruiken voor toekomstige bestellingen. Deze gegevens zijn te allen tijde toegankelijk en aanpasbaar. Indien men zijn account wil opheffen kan men dit schriftelijk via e-mail laten weten. Gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden, zie ook punt 8 van deze voorwaarden. Een account aanmaken is niet verplicht voor het plaatsen van een bestelling.

7. Zichttermijn / herroepingsrecht
7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mad-Monkeys heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mad-Monkeys. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Mad-Monkeys er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

7.2 Herroeping is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Mad-Monkeys. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.
7.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
7.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of op aanvraag van de consument bestelde goederen, of goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• goederen die gedragen en/of gewassen zijn
• goederen waarvan de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels.
• voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen


8. Gegevensbeheer / privacy
8.1 Indien de consument een bestelling plaatst bij Mad-Monkeys, dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mad-Monkeys. Mad-Monkeys houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
8.2 Mad-Monkeys respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
8.3 Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
8.4 Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of zich inschrijft voor een account, worden deze gegevens gebruikt om ingeschrevene op de hoogte te stellen van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Mad-Monkeys. Indien men hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden, of via het sturen van een mail met het verzoek uitgeschreven te worden.
8.5 De site maakt gebruik van zogenaamde verkeersgegevens. Dit zijn het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie op onze website. Deze verkeersgegevens worden gebruikt voor het analyseren van statistische doeleinden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

9. Garantie
9.1 Mad-Monkeys garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
9.2 De garantietermijn van Mad-Monkeys komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mad-Monkeys is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Voor de Mad-Monkeys broeken met extra Strong kniestuk geldt een garantie van 1/2 jaar op de kniestukken. Wanneer een kniestuk is stuk gegaan enkel en alleen bij redelijker wijs (normaal) dragen van de broek, wordt deze klacht opgelost. De aankoopbon moet overlegd kunnen worden en geld als garantiebewijs. Het aankoopbedrag wordt nooit teruggestort.
9.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mad-Monkeys) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mad-Monkeys. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Mad-Monkeys schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. De verzendkosten moeten eerst voorgeschoten worden en worden na ontvangt retour teruggestort met het aankoopbedrag binnen 30 dagen. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
9.4 Indien klachten van de afnemer door Mad-Monkeys gegrond worden bevonden, zal Mad-Monkeys naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mad-Monkeys en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Mad-Monkeys) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mad-Monkeys gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mad-Monkeys voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
9.5 Mad-Monkeys is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
9.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer tegen Mad-Monkeys in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mad-Monkeys en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

10. Aanbiedingen
10.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
10.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mad-Monkeys zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
10.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mad-Monkeys slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
10.4 Aanbiedingen van Mad-Monkeys gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
10.5 Mad-Monkeys kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
10.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

11. Overeenkomst
11.1 Een overeenkomst tussen Mad-Monkeys en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mad-Monkeys op haalbaarheid is beoordeeld.
11.2 Mad-Monkeys behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen


12. Afbeeldingen en specificaties
12.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mad-Monkeys gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
12.2 Mad-Monkeys is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of andere informatie zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de deze door Mad-Monkeys zo snel mogelijk worden aangepast.

13. Overmacht
13.1 Mad-Monkeys is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mad-Monkeys evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
13.3 Mad-Monkeys behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mad-Monkeys gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
13.4 Indien Mad-Monkeys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Mad-Monkeys is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
14.2 Mad-Monkeys is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
14.3 Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal. Mad-Monkeys is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.Mad-Monkeys.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.


15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 Eigendom van alle door Mad-Monkeys aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mad-Monkeys zolang de afnemer de vorderingen van Mad-Monkeys uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mad-Monkeys wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
15.2 De door Mad-Monkeys geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
15.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
15.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mad-Monkeys of een door Mad-Monkeys aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mad-Monkeys haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
15.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mad-Monkeys zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
15.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mad-Monkeys.


16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Mad-Monkeys.